Grimshei Grafiske ble etablert i 1985, og har siden den tid arbeidet med produksjon av alle typer trykksaker.
Vår spesialitet er design, lay-out og produksjon av bøker (bygdebøker, jubileumsbøker etc ). Vi har kunder fra forlag, private og offentlige bedrifter, samt organisasjoner og museer.
    Vi tar oss av hele prosessen, fra ide til ferdig trykte produkter. Vi har et stort kontaktnett i inn- og utland. Gode referanser.

S P E S I A L I S T E R    P Å    P R O D U K S J O N

A V    B Y G D E B Ø K E R    O G    J U B I L E U M S B Ø K E R

F R A    I D E    T I L    F E R D I G     P R O D U K T